Phạm Văn Thụy (Thái Thụy)

Phạm Văn Thụy (Thái Thụy)