Thân tặng các bạn bản Karaoke HD:

Hơi Ấm Mùa Đông - Khắc Việt