Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục
Xem: 13358|Trả lời: 34

Tổng hợp Beat & Karaoke Cách Mạng - Tiền Chiến [Lấy địa chỉ]

Rank: 4

Đăng lúc 26-11-2009 13:32:22 |Hiện toàn bài
Tổng hợp Beat & Karaoke Cách Mạng - Tiền Chiến
Tổng hợp Beat & Karaoke Cách Mạng - Tiền Chiến
Danh sách lượm lặt bên website khác, nên mình sẽ không HIDE LINK đối với tất cả các bài, hơn nữa trong này vừa là karaoke vừa là beat. Các bạn có quyền Download thoải mái mà không sợ mất PB, tất cả là Link Mediafire. Những thứ không mất PB thì bạn đừng có đòi hỏi gì nhé !.
% y' a8 d" P1 M* C + H& v# u: v: f5 O7 l# o
Danh sách:
- x. F- y. z- `- _
9 _1 l  F7 T# Y% kA8 h& c& y, d* A/ s6 m5 v4 ^2 x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) A( w! g& |1 z1 I8 @" c; h9 IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% }$ R. f# A" n% B" U8 n! X% DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# V; y2 q' g* i! J. e! h3 U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# Y8 `! `, J( ~* {5 j) ~# m; D* \9 `1 O; o7 q3 D
B' Q& j7 l% M7 h$ e' S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) b) P* x4 Z% {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& E" ?! @9 l* ^$ ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 Q3 B  e3 l: ~' l! [, m( X- \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., Y6 F* H0 M; C& T7 m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 I3 u# p* h% J( V, ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: L2 m% Q3 ]7 |# S! JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 r* g1 |( N0 J: S! `# sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 ]6 U; W- z" G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( I' X' r, ^5 X) \9 j* I* \1 f6 p" N' \6 aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 V# }' {, {2 e7 t- n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: a5 J! Z0 }7 `' y7 j! S- FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ z  k/ _. O* m6 cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# a8 [  `; _$ F1 G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) `! R0 L7 m& t: ]1 }$ p( pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) O9 b+ x! i. h' \+ RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 Y% Y% [7 R& Y$ O7 i: bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& E9 e* c/ y7 L$ J# t$ F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. C; e9 e/ V/ q* G$ M+ b
7 `, c3 t2 o5 }5 u$ ^, B' ?- }/ h
C" M' E& d6 {: V( S7 {' D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 p9 b8 \: C5 ~& l$ A4 h2 X; A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 ~0 u. M; m" b+ V9 @- PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& l$ R& l- j; e( w6 G' r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% B' j0 Q* t5 L( f- DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 B# _! j2 t) qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' `6 V) F' Q+ e  [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# }9 }% I* C1 vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( j/ H* e) d2 z9 }; k8 v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' M7 B/ h, p, D( IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ `4 ~; L% M8 W: {* h* J3 T. GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- X! @& v5 M' a* V: _0 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 ~; M/ f' `8 t$ ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- X$ w4 x* _+ l9 X; H# L& \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& D$ G9 l4 {& Q6 Z2 p2 x3 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 H5 R4 C$ r# s9 F- v; _. I" Y

% {5 H# o1 ~) w+ L4 x5 d3 ~
D: `8 a$ O  Y7 ~* t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 [+ [# l4 `3 }3 W4 h. c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 m) X$ n' P  K6 M( s& S( L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ N1 n' c+ m5 e7 i, [4 X# P: H& ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( Q; b. D3 j8 w  O: xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 J, ~& |+ |& wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 `9 _. {( b+ O1 {0 SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 g( l& ~$ J( ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* e5 Y/ Q3 N! {3 P8 ?' Y7 IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 t* }# N( P( g) {6 MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# c9 ~0 I4 c0 P  KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 |4 ]9 _$ Y! E1 U' x: kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 C' A% ~6 m) E: ?( W1 Y4 w) l0 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 J. G3 o( q1 {  { # z% h* i* P: n
E
0 z1 ^, A- W4 U% Y* l/ U( z# {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 L  H6 x7 ]7 ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  D4 i7 x0 @1 H  dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 W  y7 s$ t" \3 ]
8 u6 l$ d4 K, i/ F4 o# Q0 b5 e
G
6 m8 @9 y8 r  Q7 O9 ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ I. c  K, I& E, Z: {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- Z! D8 P* o1 i6 q/ XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; T5 x& f! f/ ^( \5 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( g+ m5 y$ w* }" `- ` / X9 @: u8 w/ F* M) e' x# j
H
$ v4 |7 S  P% G% b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ \$ F/ A! e+ ?& l- ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- K0 [4 }, x% p$ `6 @3 MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% A9 @4 _2 q* r/ G" z8 `% x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! l  z: ?+ [' Q7 l( H; T1 u/ k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 s5 Y9 H) k6 ?8 }" a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ f" I* B% E; _( l1 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ @- B' S1 O( I, P% d. G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 `9 ]8 v7 |7 u5 v+ _, bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 p" p; U+ T. W& R, ^/ U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* _( k+ H3 E, f' h) X" bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( y: s! D8 y4 S0 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 s' y1 g3 C" A" z  R1 O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. U) [! G' k* }4 z9 J  X7 o+ k
8 d/ D' H% y2 X/ e  j* W
K
/ k& L, U8 V8 Z  S( s' J6 y: f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  |2 i" `: \( g3 W: \4 nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 ~  T: H' t6 u& B; u; _/ @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; t( }' z1 L4 q/ r" B8 } 3 F( w7 T" ~9 J2 ^
L
6 i3 P5 \/ k- r! {3 t9 ~1 A- O

, v$ C6 w  G' C* `* n2 `* yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 k# m! X) f" {2 {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& g9 d, B& d3 X* i  C+ m3 n; Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( }1 L, N3 C; r0 S+ z: I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& @+ l# H4 B# b. n! e7 h0 [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; X& d$ f2 k: k  n- {9 HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 v1 k/ O$ r1 hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 }- C; M) e" Y: r) A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; [( N( Y/ I0 tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 K/ i/ o  x' P6 G
$ O5 Z+ C% w, x" Q
M
' ]1 }# S" K, n" X4 ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 f& A. g4 S" }- Q+ VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 @2 L- t9 B- Y0 }# c, x0 hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  k' l+ a7 C. j& e, j& w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% A7 R+ X8 s6 w8 q, t9 X0 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' n% G: i* K5 @& @0 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: z1 b- C! n, c9 q% Z& a7 W" k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ F' N- D7 S$ \( T

" f! f- S% d( n- a, l6 m
N& {& }+ m* J: M) A) M+ i7 }: C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." F1 y' O0 u! M" A9 P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! ?7 B2 t0 [/ ^% I% k4 gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 T8 _, H. Q& B8 q: K% U1 C! \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& I3 U/ G4 u( o6 n6 FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." \& j5 q) d1 d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ R4 _3 c  f6 W! I) T7 }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 Q9 y# k2 ?" P& T( \! HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 V1 b+ M: A* }- HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 n# v8 h& q, @( s# NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ D2 g6 ?; p! r* A' `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 l/ P. B( ?" t7 z% [) D$ G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 U# c" ^) c$ V0 LBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 \2 [: S, X+ x+ O' e3 U9 x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. a1 }" [2 B$ E* [+ q# i4 h( ]% Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 g7 a: W6 x# `. jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* H0 [* l* E3 C+ z2 V, A& o/ p" SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& o5 _5 |" T. j8 h' a: L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* D& d% x, ~" y* h, i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 [" E4 D  X2 R3 L4 W
5 w; Y$ i( V4 z- r* Q
Q
& v' Q& v( w2 E8 F' J" ^' Z& X& X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 T$ U$ @3 W0 u

2 j( E0 ~* A" S+ i! M1 v
R( j# _, H8 [% ?0 q0 ^

+ @: O; {# t+ vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 g- `9 S: \$ j1 f$ q0 xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 ^0 {- j! \% Z- G% O; J ( ?/ [4 G, n- m' _; Y6 A
S$ z& S, {3 _. t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& H' B( Q* E2 U- S# @3 W3 }& O) \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! L& }+ s, p, w( {( Y$ n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( K" V) P' U/ u3 k9 p2 _+ @9 _1 I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  u4 f$ ^% ^5 f+ f) e# U
$ B$ m; c/ E2 R) ?9 n
T. d  F# B4 s& Z4 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' W7 k/ P$ y2 X4 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  p  @" c# Q3 t, o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 t2 }6 {: P+ @7 R6 wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 t: Q  a6 N# X/ k/ p& n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 S" M+ c* B  v$ @" t4 ]8 z( W) @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( n1 h- v8 ]" K- C8 O! d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ `- p$ C2 d' `% cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ W) l) J, n% }+ b9 wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# C* y2 |: P+ v! l) S% u. NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ ~1 n9 M- a0 _, m5 u: OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- Z; T% E8 i4 ^- z/ _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ b) t4 ]" U2 }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- m+ I6 U( V/ h: G: z* m, f$ Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ |  z  L1 K! |  O6 u. {7 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 x* _- ~; ~; F: o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: n5 \& n' o  C' A" PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ G* {. c- Y  }2 F! H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& z0 ?0 \; d$ J4 J: P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& Z* L7 @+ E( |9 @7 |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- ^8 ]+ Z- ~- I1 h2 ?: W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% ?/ [3 X7 R; _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., \" N" E+ y5 o. O: v0 ]- m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 r7 n6 z3 q1 h8 y% m- _6 y! E6 JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; R# |2 O+ C% `( w$ }- q( x1 O& aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 {# L2 t7 ?- M! |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 U1 O" @: R! H+ M  A  g7 bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  {) I# z8 V) y8 |/ E+ b. k
. F* C6 }) n! h4 h, P' ~; T* N3 n& Y
V7 T" H2 {# @1 T1 G+ w  B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  U) W: [  w7 U- B& K# q# K7 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., ?% `2 t: o4 b# e8 O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! L' C2 C9 `: G: w6 q- z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% S5 {3 f+ D4 mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ q2 f; T# n( d+ p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. & x7 E4 |0 j$ }: v" U: {
+ b2 O$ _/ Z' j/ `! [9 k* t
Source: NhaccachmangBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
***** Chia sẽ với bạn bè bằng cách *****

Copy đường link dưới đây gởi tới Nick Yahoo bạn bè !

Email BQT: Beat.com.vn@gmail.com
Yahoo: kamejojoko_070790

Rank: 1

Đăng lúc 28-11-2009 09:35:15 |Hiện toàn bài
Tiêu đề này mình rất thích!! Mình sẽ tham gia thêm vào cho bạn nhé, vì mình cũng có nhiều bài về nhạc kháng chiến lắm!!:-c:-c

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 28-11-2009 09:57:17 |Hiện toàn bài
Ok. Mong bạn đóng góp beat cho diễn đàn !
Beat.com.vn - Tự hào là diễn đàn Beat, Playback chuẩn Việt Nam.
Email: Beat.com.vn@gmail.com
Phone: 0905.527275

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 4

Đăng lúc 28-11-2009 10:03:51 |Hiện toàn bài
cuối cùng thì admin cũng cho a e một con đường sống để kiếm PB mà CÁ ĐỘ

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ẩn danh  Đăng lúc 5-12-2009 15:12:24
MÌnh cũng rất thik thể loại này na.rất tuyệt
Ẩn danh  Đăng lúc 14-1-2010 15:59:04
Mình đang tìm gấp beat bài "Việt Nam ơi mua xuân đến rồi". Bạn nao tách beat đc, hoặc có sẵn bản beat rồi thì send cho mình nha.
Nick yahoo mình là : elena141990
cám ơn

Rank: 2

Đăng lúc 26-1-2010 11:56:45 |Hiện toàn bài
Ai có beat bài " Những ngôi sao ca đêm " hok? Mình tìm hoài mà ko thấy

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ẩn danh  Đăng lúc 28-4-2010 10:57:04
Bạn có beat bài Đảng đã cho ta một mùa xuân - Tam ca áo trắng ko, giúp tớ với
Tớ cần lắm . Thứ 3 tới đại hội rồi .  huhu
Help :in_love:
Ẩn danh  Đăng lúc 28-4-2010 13:55:50
óa óa có beat Vàm Cỏ Đông.
Dow về cho 2 cụ nhà em hát hí hí hí 8->
Ẩn danh  Đăng lúc 3-5-2010 18:32:50
Ai có beat Free bài Chúng tôi là chiến sĩ cho mình xin với thanks trước hì hì
Ẩn danh  Đăng lúc 1-7-2010 21:21:27
"Đường Rừng" <-- bài này rất hay , tiếc là không có Beat . Hồi đi bộ đội thích hát bài này lắm :fencing:
Ẩn danh  Đăng lúc 8-7-2010 14:56:22
xin chào Quý ban thân yêu ! tôi mới vào dây lần đầu tiên, ko biêt ra sao đay , vì tôi đang tìm bài Đêm Trao Kỷ Niêm. mà ko biết tìm ra sao / tìm hoài mà ko được,  Quý vị nào biêt thì cho giúp với, rat đa tạ và cám ơn !:dan:
Ẩn danh  Đăng lúc 23-7-2010 01:13:35
Bác nào post lên bài VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT cho em xin với !!!~x(
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Một dịch vụ của

Các dịch vụ khác: Space

Giao diện design by RedFlame

Lên trên Lên trên